Předdefinované profily kamery

Kamera EYE-02 je vybavena sedmi vestavěnými detektory. Proto může být v celé řadě situací využita jako bezpečnostní a monitorovací systém. Aby vám kamera co nejlépe sloužila, je nutné, abyste ji nakonfigurovali podle vašich potřeb. Aby byla taková konfigurace pro vás jednodušší, existují v kameře pro běžné situace předdefinovaná nastavení. Tato předdefinovaná nastavení se nazývají profily.

Vysvětlení, jak každý z detektorů kamery funguje, vám pomůže porozumět tomu, jak byste detektor měli nakonfigurovat. Výběr jednoho z profilů ze seznamu je jako nastavení kamery na jedno kliknutí. V aplikační poznámce je obsažen přehled profilů, který vám napoví, jakým způsobem si profil vybrat.

Kamera nabízí 5 předdefinovaných profilů, které zastupují nejčastější typické situace, ve kterých je kamera používána. I když si vyberete jeden z profilů, můžete vždy upravit jednotlivé parametry kamery v JabloTool přes internet, nebo v JabloTool přes USB.

  • JabloTool přes internet: na stránkách www.jablotool.com si založte účet, přidejte kameru k vašemu účtu, a kameru vzdáleně připojte.
  • JabloTool pomocí USB: Stáhněte si software JabloTool ze stránek www.noabe.com/help/index.php/download. Nainstalujte JabloTool do vašeho počítače. Spusťte program, a připojte kameru USB kabelem.

DOMA
Profil DOMA byl vytvořen pro instalaci kamery v interiéru (dům, byt, kancelář). V průběhu režimu ZAJIŠTĚNO není očekáván žádný pohyb lidí, závan větru, významná změna teploty, či hlasité zvuky. Profil DOMA je výchozí profil. Tento profil je na kameře nastaven poté, co je kamera resetována na tovární nastavení.

Detektor MIP je aktivní po vzbuzení jiným detektorem kamery. Je to z toho důvodu, že světla z ulice, nebo stíny stromů mohou způsobit náhlou změnu obrazu ve sledované oblasti a kdyby byl detektor MIP vždy aktivní, kamera by to hlásila jako poplach. Detektor DOOR je vypnutý ve všech profilech, protože reaguje na změny tlaku vzduchu, které mohou nastat z různých příčin. Detektor NOISE pouze vzbudí kameru, a jeho citlivost je snížena, aby se předešlo falešným poplachům.

Tabulka 1: Nastavení detektorů v profilu DOMA

Tabulka 1: Nastavení detektorů v profilu DOMA

VENKU
Profil VENKU je vhodný pro instalaci kamery před domem, kanceláří, či jako monitorovací zařízení na staveništi. V režimu VENKU kamera sníží citlivost detektorů, protože vlivy jako sluneční svit, pohyb zvířat, hluk z ulice, nebo vítr by mohly způsobovat falešné poplachy.

Kamera ohlásí poplach pouze pokud jsou aktivovány oba detektory PIR a MIP. Detektor PIR vzbudí kameru na dobu probuzení. Ve výchozím stavu je tento čas 15 sekund. Detektor MIP je aktivní po probuzení. Proto začne být aktivní poté, co je kamera vzbuzena jiným detektorem, v tomto případě detektorem PIR. Takže když je detektor MIP aktivován v průběhu těchto 15 sekund, kamera ohlásí poplach. Pokud detektor MIP není v průběhu 15 sekund aktivován, přestane být aktivní a čeká, zda ho detektor PIR znovu vzbudí. Takové nastavení nejen předchází falešným poplachům, ale i šetří energii, neboť detektor MIP má nejvyšší spotřebu energie.

Detektor GBS (Detektor tříštění skla) je vypnutý, protože by mohl případné závany větru interpretovat jako změnu tlaku, a následně zpívání ptáků jako zvuk tříštění skla. Tato kombinace by způsobila falešný poplach.

Detektory TOUCH a TILT jsou vždy aktivní, ale jejich citlivost je snížena. Pokud používáte kameru s venkovním krytem, můžete zvýšit citlivost detektoru TOUCH. Aby se předešlo falešným poplachům detektoruTILT, je nutné kameru připevnit k pevným objektům, jako např. zeď.

Detektor NOISE je ve výchozím stavu zakázán, různé venkovní zvuky by mohly způsobovat falešné poplachy.

Tabulka 2: Nastavení detektorů v profilu VENKU

Tabulka 2: Nastavení detektorů v profilu VENKU

GARÁŽ
Profil GARÁŽ je vhodný pro instalaci v místnostech jako garáž, sklady, nebo sklepy.
Detektor PIR je vždy aktivní, neboť se neočekává žádný pohyb lidí, nebo náhlé změny teploty vzduchu. Detektor MIP je ve stavu Aktivuj po probuzení, aby světlo z ulice, či stíny stromů nezpůsobovaly falešné poplachy. Pokud je vaše garáž či sklad bez oken, je možné detektor MIP nastavit na vždy aktivní. Potom vaše kamera lépe rozpozná, pokud někdo otevře dveře garáže či skladu. Otestujte, zda pohyb hmyzu blízko čočky kamery nemůže aktivovat detektor MIP a způsobit falešný poplach.
Detektor tříštění skla (GBS) je ve výchozím stavu vždy aktivní aby kamera mohla zaregistrovat, pokud někdo rozbije okno ve vaší garáži či sklepě.

Tabulka 3: Nastavení detektorů v profilu GARÁŽ

Tabulka 3: Nastavení detektorů v profilu GARÁŽ

DOHLED
Profil DOHLED je zvláště vhodný pro dohlížení na malé děti a starší či postižené osoby. Umožní vám na chvíli opustit domov, vzdálit se na krátkou vzdálenost, a zároveň mít vaše spící děťátko, či nemocného příbuzného stále na očích.
Kamera je aktivována detektorem PIR, který zaznamená pohyb, a detektorem NOISE, který zaznamená hluk vydávaný sledovanými osobami, např. když se dítě vzbudí. Starší lidé mohou také použít osobní tísňové tlačítko na zápěstí či na stěně k vyvolání tísňového poplachu, čímž uživatele informují o nouzové situaci; více informací najdete v Aplikační poznámce k bezdrátovým zařízením.

Tabulka 4: Nastavení detektorů v profilu DOHLED

Tabulka 4: Nastavení detektorů v profilu DOHLED

OBCHOD
Profil OBCHOD je vhodný pro místa, která vyžadují neustálý dohled, jako třeba obchody, kancelářské chodby, nebo prostory recepce.
Tento profil poskytuje nejvyšší možnou úroveň zabezpečení. Oba optické detektory PIR a MIP jsou vždy aktivní. Tento profil poskytuje nejvyšší kvalitu neustálého sledování, a má také nejvyšší spotřebu energie. Neustálá aktivita detektoru MIP zvyšuje spotřebu energie a tím snižuje životnost baterie, v případě, že je kamera napájena pouze baterií. Detektor GBS (Detektor tříštění skla) je také zapnutý.

Tabulka 5: Nastavení detektorů v profilu OBCHOD

Tabulka 5: Nastavení detektorů v profilu OBCHOD

Nastavte vybraný profil
Poté, co jste se rozhodli, který profil je pro vás nejvhodnější, použijte JabloTool k nastavení tohoto profilu v kameře:

  • Připojte se k vaší kameře přes www.jablotool.com, zvolte Nastavení, a poté Průvodce Instalací; nebo
  • Spusťte software JabloTool a připojte kameru k vašemu počítači pomocí kabelu USB. Poté klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku kamery a spusťte Průvodce nastavením…

PROFIL kamery může být také změněn pomocí SMS příkazu NASTAV PROFIL (více je uvedeno v Manuálu kamery, kapitola 4.3).

Obrázek 1: Vybrání předdefinovaného profilu v  JabloTool webovém portálu www.jablotool.com

Obrázek 1: Vybrání předdefinovaného profilu v JabloTool webovém portálu www.jablotool.com

Další nastavení profilů
Když si vyberete jeden z předdefinovaných profilů, změníte tím nastavení detektorů kamery. Změní se ale i některé další parametry kamery. Jejich význam je vysvětlen níže.

Tabulka 2: Jak je kamera nastavena, když si vyberete jeden z profilů

Tabulka 2: Jak je kamera nastavena, když si vyberete jeden z profilů

Příchodové a odchodové zpoždění
Příchodové zpoždění = doba mezi aktivací detektoru a vyvoláním poplachu, když je kamera v režimu ZAJIŠTĚNO.
Příklad: Příchodové zpoždění je 30 sekund. Tím, že jste přišli domů, a prošli kolem kamery, která byla stále v režimu ZAJIŠTĚNO, jste aktivovali jeden z detektorů kamery. Kamera začne odpočítávat příchodové zpoždění. Jestliže kameru přepnete do režimu ODJIŠTĚNO do 30 sekund od doby, kdy vás kamera „viděla”, kamera nenahlásí poplach.
Odchodové zpoždění = doba, během které kamera neohlásí poplach poté, co byla přepnuta do režimu ZAJIŠTĚNO.
Příklad: Odchodové zpoždění je 20 sekund. Odcházíte z domova, a kameru proto přepnete do režimu ZAJIŠTĚNO. Kamera začne odpočítávat odchodové zpoždění. Když odcházíte, projdete kolem kamery, která je nyní v režimu ZAJIŠTĚNO. Jelikož jsou detektory aktivovány v době do 20 sekund od přepnutí kamery do režimu ZAJIŠTĚNO, kamera nespustí poplach.
Příchodové a odchodové zpoždění se vztahuje pouze na detektory PIR, MIP, GBS, DOOR a NOISE. Detektory TILT a TOUCH nemají žádné zpoždění, reagují okamžitě.

TILT a TOUCH v režimu ODJIŠTĚNO
Za normálních okolností kamera ohlásí poplach, pokud je v režimu ZAJIŠTĚNO.
Povoleno = detektory TILT a TOUCH způsobí poplach i když je kamera v režimu ODJIŠTĚNO. Tímto je kamera chráněna před neautorizovanou manipulací.

Zvuková signalizace
Kamera vás může pomocí pípnutí informovat, když

  • kamera odpočítává Příchodové a odchodové zpoždění – kamera pípá od začátku do konce Příchodového a odchodového zpoždění;
  • kamera je přepnuta do režimu ZAJIŠTĚNO, ODJIŠTĚNO, NASTAVENÍ, nebo USB.

Povoleno = kamera pípá v obou případech
Vypnuto = kamera nebude vydávat žádné zvukové signály.

Doba probuzení po výstraze
Je to doba, po kterou je kamera vzbuzena jedním ze svých detektorů.
Příklad: Vybrali jste si profil VENKU. Detektor PIR (Infračervený detektor pohybu) je nastaven na Pouze probuď kameru, a detektor MIP (Detektor pohybu v obraze) je nastaven aby byl Aktivní po probuzení. Když je detektor PIR aktivován, kamera se probudí na dobu probuzení po výstraze. V profilu VENKU je tato doba 15 sekund. Poté se detektor MIP stane aktivním na 15 sekund. Pokud je MIP během těchto 15 sekund aktivován, kamera ohlásí poplach. Pokud detektor MIP není během této doby spuštěn, kamera se vrátí do nečinného stavu. Detektor MIP poté čeká, zda nebude opět probuzen detektorem PIR.

Nahrávání videa v režimu ODJIŠTĚNO
Kamera standardně nahrává videa a ukládá je na kartu SD, když je v režimu ZAJIŠTĚNO a když jsou aktivovány její detektory. Kamera ale také může nahrát video a uložit ho na kartu SD, když je v režimu ODJIŠTĚNO. To je užitečné např. v obchodě. Přes den bude kamera v režimu ODJIŠTĚNO, a bude nahrávat video na kartu SD po aktivaci detektorů. V noci se kamera přepne do režimu ZAJIŠTĚNO, a pokud dojde k poplachu, nahraje video na kartu SD, a bude uživatele informovat o poplachu.

Kontrolka LED bliká v režimu ZAJIŠTĚNO
Povoleno = zelená kontrolka LED bude blikat, pokud je kamera v režimu ZAJIŠTĚNO. Zelené blikající světélko LED poskytuje jistotu, že je kamera v provozu a v režimu ZAJIŠTĚNO. A naopak, pokud zelená kontrolka LED nebliká, je zřejmé, že kamera není v režimu ZAJIŠTĚNO.
Vypnuto = když je kamera v režimu ZAJIŠTĚNO, kontrolka LED není viditelná. Tato funkce je užitečná, když nechcete, aby případný narušitel kameru objevil.

20. 11. 2015 EYE-02 (Česky)