Na kameře svítí červená LED

Na kameře neustále svítí červené LED světlo.

Co mám dělat?

Trvalým rozsvícením červeného světla (LED) hlásí kamera EYE-02 chybu. V takovém případě postupujte následovně:

 1. Stáhněte si zde JabloTool a nainstalujte jej do svého počítače.
 2. Jakmile instalaci dokončíte, připojte kameru k počítači přes USB kabel. JabloTool zobrazí chybové hlášení a popis jednotlivých problémů. Postupujte podle řešení u popisu těchto problémů.

Ztráta komunikace s externí bezdrátovou periferií
Kamera přestala komunikovat s některou ze svých externích bezdrátových periferií. Možné příčiny:

 • Periferie je mimo dosah kamery. Zkontrolujte, zda je zařízení na svém místě.
 • Baterie bezdrátové periferie je slabá. Vyměňte baterii podle příslušného návodu.
 • Je příliš slabý GSM signál mezi kamerou a externím bezdrátovým zařízením. Přesuňte periferii nebo kameru tak, aby nestály signálu v cestě žádné překážky, např. tlusté zdi. Nejlepšího signálu docílíte, jestliže zařízení budou mezi sebou přímo viditelná. Přesuňte periferii pryč od kovových předmětů, např. rámů dveří.

Není vložena SD karta
Kameře se nedaří navázat spojení s SD kartou. Důvody mohou být následující:

 • SD karta není vložena.
 • SD karta není vložena správně. Vyjměte ji a vložte znovu.

Důležité datové struktury na SD kartě jsou poškozeny
Kameře se nedaří detekovat datové struktury na SD kartě. Možné příčiny:

 • Datové struktury na SD kartě jsou poškozené.
 • Do kamery byla vložena nová SD karta.

Připojte kameru přes USB kabel k počítači a spusťte JabloTool desktop. JabloTool se zeptá, zda chcete spustit nástroj aktualizace k obnově poškozených datových struktur. Volbu potvrďte a nástroj aktualizace zformátuje kartu. Veškerá důležitá data se během této aktualizace na SD kartu nahrají. Jakmile nástroj aktualizace formátování dokončí, začne kamera kartu používat. Vezměte prosím na vědomí, že formátováním SD karty vymažete veškerý její obsah, včetně dat, která kamera dříve na SD kartu nahrála, pokud byla naformátovaná standardním způsobem, např. výrobcem.

Pokud i po obnově datových struktur problém dále trvá, může být karta vadná. Vložte tedy do kamery novou kartu.

SD karta je plná
Snímky a videa zaznamenávaná kamerou EYE-02 se ukládají na interní SD kartu. Kamera hlídá využité místo na SD kartě. Pokud kamera zjistí, že dochází kapacita pro ukládání dat, hlásí JabloTool chybu. Řešení problému:

 • Aktualizujte software prostřednictvím kabelu USB nebo on-line.

Kamera vymaže nejstarší záznamy a nechá na SD kartě 12 – 25% volného místa. Kamera rovněž podporuje SDHC karty. Můžete využít mikro SD kartu s kapacitou až 32GB.

Není vložena SIM karta
Vaší kameře se nedaří navázat spojení se SIM kartou. Důvody mohou být následující:

 • Do kamery není vložena SIM karta. Vložte ji do kamery.
 • SIM karta není vložena správně. Vysuňte ji a opět vložte dovnitř.
 • SIM karta je chráněna PIN kódem. Připojte kameru USB kabelem k počítači a spusťte JabloTool. JabloTool vás vyzve, abyste zadali PIN. V JabloTool také můžete vybrat možnost deaktivace ochrany PIN kódem. Dalším řešením je vyjmout SIM kartu z kamery, vložit ji do mobilního telefonu, v telefonu deaktivovat ochranu PIN kódem a kartu poté vložit zpět do kamery.

Nefunguje GSM modul
Nedaří se zapnout GSM modul, kamera se nepřipojuje ke GSM síti. Nedaří se navázat kontakt či přenášet data prostřednictvím GSM sítě. Možné příčiny:

 • SIM karta je chráněna PIN kódem. Připojte kameru USB kabelem k počítači a spusťte JabloTool. JabloTool vás vyzve, abyste zadali PIN. V JabloTool také můžete vybrat možnost deaktivace ochrany PIN kódem. Dalším řešením je vyjmout SIM kartu z kamery, vložit ji do mobilního telefonu, v telefonu deaktivovat ochranu PIN kódem a kartu poté vložit zpět do kamery.
 • V kameře došlo ke komunikační chybě. Vypněte kameru, vyjměte baterii, vyčkejte 10 sekund, vložte baterii zpět a zapněte kameru. Objeví-li se chyba znovu, zopakujte tento postup několikrát. Pokud se chyba stále objevuje, zkontrolujte, zda JabloTool nehlásí chybu “Není vložena SIM karta” nebo chybu “Nepodařilo se připojit k GSM síti” či ještě jiné chyby. Pokud jinou chybu hlásí, zkontrolujte v tomto návodu, o jakou chybu se jedná a řiďte se pokyny. Dojde-li k ní znovu, kontaktujte prosím technickou podporu a popište, o jaký problém se jedná.

Nepodařilo se připojit k GSM síti
Každá kamera má definovaný časový limit pro připojení k GSM síti. Je-li limit překročen, kamera hlásí, že se nemůže připojit ke GSM síti. Možné příčiny:

 • Signál kamery je příliš slabý. Ve FAQ najdete informace o síle signálu a možnostech jeho zlepšení.
 • Přerušení GSM signálu ze strany operátora sítě. Vložte SIM kartu z kamery do svého mobilního telefonu a telefon umístěte na místo kamery. Zkontrolujte sílu GSM signálu.

Do přístroje není vložena baterie
Kamera nerozpoznává, vloženou baterii. Možné příčiny:

 • Baterie není do kamery vložena. Vložte baterii, je dodávána společně s kamerou.
 • Baterie není správně vložena do kamery. Zkontrolujte, zda nejsou čtyři kovové kontakty kamery v místě baterie poškozené a ujistěte se, zda se správně dotýkají kovových kontaktů samotné baterie.

Baterie je vybitá
Kamera zaregistrovala, že baterie je vybitá nebo porouchaná. Spustí se režim “Vybitá baterie nebo selhání baterie”. Možné příčiny:

 • Zkontrolujte, zda nejsou čtyři kovové kontakty kamery v místě baterie poškozené a ujistěte se, zda se správně dotýkají kovových kontaktů samotné baterie.
 • Baterie je vybitá. Nabijte ji. Informace o tom, nakolik je baterie aktuálně nabitá najdete v softwaru JabloTool, kde kliknete na ikonu kamery v seznamu přístrojů v režimu online.

Více informací o baterii najdete v manuálu kamery, v kapitolách Baterie a Informace o baterii.

Kamera je oslněna
Kamera používá vestavěné infračervené přisvícení, které se odráží zpět do kamery. Nebo do kamery svítí velmi silné světlo, které ji oslňuje.

 • Pro pořízení snímků v noci použijte externí infračervené přisvícení. Více informací
 • Přesuňte předmět před kamerou jinam;
 • Přemístěte kameru, aby se přisvícení neodráželo zpět do kamery;
 • Přesuňte zdroj světla jinam.
30. 3. 2016 Uncategorized